Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BUSY MONDAY, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności dostosowaną do przepisów RODO. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 roku.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy BUSYMONDAYLAB.COM działający pod adresem: www.busymondaylab.com jest prowadzony przez BumBumStudio Katarzyna Pokszan z siedzibą pod adresem: Polska, ul. Boksytowa 4, 91­–360 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 101006929, posiadającą NIP: PL 9471883647, zwaną w niniejszym regulaminie BUSY MONDAY.
Dane kontaktowe: office[at]busymondaylab.com / +48 609 139 934

2. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy BUSY MONDAY mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości.

3. Informacje o produktach w sklepie BUSY MONDAY m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

4. Definicje:

4.1. SKLEP INTERNETOWY — sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem — www.busymondaylab.com

4.2. KLIENT — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym

4.3. KONSUMENT — Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

4.4. DNI ROBOCZE — dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4.5. OFERTA ZAKUPU — oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w
momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym

4.6. ZAMÓWIENIE — wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez BUSY MONDAY do realizacji

4.7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest BUSY MONDAY do
skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta

4.8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez BUSY MONDAY

4.9. CENA PRODUKTU — cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez BUSY MONDAY i wskazana na stronie produktu

4.10. RABAT NA ZAMÓWIENIE — wartość o jaką może być pomniejszona Cena Produktu lub Ceny Produktów wchodzące w skład Ofery Zakupu. W przypadku otrzymania Rabatu na zamówienie pomniejsza on wartość każdego produktu w zamówieniu proporcjonalnie do jego wartości względem wartości wszystkich produktów

4.11. WARTOŚĆ PRODUKTÓW — suma Cen Produktów wchodzących w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia

4.12. CENA WYSYŁKI — ustalone przez BUSY MONDAY koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres

4.13. SUMA ZAMÓWIENIA — suma Wartości Produktów i Ceny Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu

4.14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA — suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji

4.15. FIRMA KURIERSKA — podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez BUSYMONDAY do wykonywania jego zobowiązań związanych z dostawą zamówienia do Klienta

4.16. DOWÓD ZAKUPU — jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie BUSY MONDAY. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet.

6. Klient składa BUSYMONDAY ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płącę” w sekcji „koszyk”.

7. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.

8. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

8.1. Produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę.

8.2. Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:

I. Imię i Nazwisko Klienta.
II. Nazwę firmy (opcjonalnie).
III. Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj.
IV. Aktywny adres e­mail Klienta.

V. Aktywny numer telefonu Klienta

8.3. Sposób zapłaty.

9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

10. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient powinien skontaktować się z BUSY MONDAY drogą mailową.

11. Na adres e­mail wskazany w Ofercie Zakupu BUSY MONDAY wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. BUSY MONDAY może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

13. BUSY MONDAY nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

14. Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do BUSY MONDAY korzystając z formularza kontaktu pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

formularz kontaktu ]

UMOWA SPRZEDAŻY

15. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez BUSY MONDAY potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.

16. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.

17. BUSY MONDAY może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.

18. Na podstawie Umowy Sprzedaży BUSY MONDAY zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty BUSY MONDAY Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

Warunek zawieszający

19. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci BUSY MONDAY Sumę Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym BUSY MONDAY w przypadku płatności bezpośrednich.

20. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

21. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e­mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 19 uznaje się za niezastrzeżony

CENY PRODUKTÓW

22. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „koszyk”.

23. Wszystkie ceny na stronie BUSY MONDAY podane są w złotych polskich (zł),  Euro (€), US Dollars ($).

24. Suma Zamówienia podawana jest w „podsumowaniu koszyka w sekcji koszykpo wcześniejszym wybraniu miejsca dostawy  Zamówienia i wybraniu Firmy Kurierskiej oraz formy płatności.

25. BUSY MONDAY może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

FORMY PŁATNOŚCI

26. Zapłaty można dokonać:

I. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe)
II. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora Przelewy24
III. Kartą kredytową za pośrednictwem operatorów płatności, z którymi współpracuje BUSY MONDAY

27. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od BUSY MONDAY potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Suma Zamówienia.

28. Zapłata Sumy Zamówienia może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez BUSYMONDAY do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez BUSYMONDAY lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

29. BUSY MONDAY realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firmy Kurierskiej FedEx na zasadach i zgodnie z regulaminem wymienionych firm. Regulaminy Firm dostępne na stronach:
Regulamin > Poczta Polska | Regulamin > FedEx | Regulamin > Furgonetka

30. Koszty dostawy przesyłki do Klienta ponosi Klient. Koszty dostawy przesyłki są widoczne w sekcji “koszyk” w sekcji “podsumowanie koszyka” (Koszty dostawy przesyłki są uzależnione od miejsca dostawy przesyłki oraz wagi przesyłki, na którą składa się produkt wraz z opakowaniem, w którym jest dostarczany. Uwaga !!! Waga przesyłki może różnić się od rzeczywistej wagi.)

31. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy. (Kraje, do których realizowane są przesyłki są widoczne w sekcji “koszyk” w panelu “oblicz koszt dostawy”)

32. BUSY MONDAY odpowiada za ryzyko utraty lub uszkodzenia wysłanego towaru, do momentu w którym Klient go otrzyma. Odpowiedzalność ta nie dotyczy indywidualnie ustalonej z Klientem formy dostawy, innej niż proponowana przez BUSY MONDAY.

33. W przypadku woli złożenia zamówienia, które miałoby być dostarczone w miejsce do którego nie są realizowane dostawy  Klient powinien skontaktować się z BUSY MONDAY poprzez formularz kontaktu lub telefonicznie + 48609139934 w celu indywidualnego określenia warunków realizacji takiego Zamówienia.

34. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z BUSY MONDAY poprzez formularz kontaktu, potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

formularz kontaktu ]

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

34. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

35. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto BUSY MONDAY, nie później jednak niż w ciągu 4 (czterech) Dni Roboczych.

36. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

37. Klient otrzyma od BUSY MONDAY informację na adres e­mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

WYMIANA TOWARU

REKLAMACJE

38. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy BUSY MONDAY wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie niezwłocznie po wykryciu wady, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

39. Procedura reklamacyjna:

I. Zrób zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem wady oraz określeniem żądania (obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, wymiana produktu, naprawa produktu) [www.busymondaylab.com/office/formularz/reklamacja/Reklamacja-BUSYMONDAY-PL.pdf ] na adres mailowy BUSY MONDAY

II. BUSY MONDAY podejmie decyzję o zasadności reklamacji  lub jej bezzasadności w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

III. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt BUSY MONDAY na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji dotyczącej reklamacji.

IV. W przypadku ustalenia obniżonej ceny za wadliwy Produkt BUSYMONDAY obniży cenę produktu i zwróci różnicę niezwłocznie po uznaniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

V. BUSY MONDAY postąpi zgodnie z oczekiwaniami Klieta (zwróci koszty nabycia i dostawy Produktu do Klienta, wyśle naprawiony Produkt lub wyśle nowy produkt )– w zależności od życzenia Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu.

VI.  Produkt może być reklamowany i naprawiany dwukrotnie, po wyczerpaniu się tej procedury, klient otrzyma w zależności od życzenia zwrot kosztów nabycia lub wymianę produktu na nowy.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

40. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym BUSY MONDAY.

41. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 40 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do BUSYMONDAY pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży. W tym celu można skorzystać z wzoru takiego oświadczenia dostępnego pod adresem : [ www.busymondaylab.com/office/formularz/oswiadczenie/Oswiadczenie-BUSYMONDAY-PL.pdf ].

42. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową: Formularz kontaktowy.

43. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną BUSY MONDAY wyśle do Konsumenta potwierdzenie przyjęcia takiego oświadczenia.

44. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres BUSY MONDAY wskazany w pkt. 1 Regulaminu.

 45. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne, po otrzymaniu produktu (lub potwierdzenia odesłania rzeczy) BUSY MONDAY zwraca KONSUMENTOWI Cenę Całkowitą za Zamówienie oraz Cenę Wysyłki (ograniczoną do kosztu najtańszej dostępnej w sklepie metody dostarczenia).

 46. BUSY MONDAY  dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

45. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym BUSY MONDAY Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

46. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich).

47. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i aktualizacjami dotyczącymi zarządzania danymi osobowymi prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. BUSY MONDAY może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

50. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez BUSY MONDAY w Sklepie Internetowym są własnością BUSY MONDAY i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

51. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

52. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

Busy Monday Team

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PRZED 25.12.2014!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy BUSYMONDAYLAB.COM działający pod adresem: www.busymondaylab.com jest prowadzony przez BumBumStudio Katarzyna Pokszan z siedzibą pod adresem: Polska, ul. Boksytowa 4, 91­–360 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 101006929, posiadającą NIP: PL 9471883647, zwaną w niniejszym regulaminie BUSY MONDAY.
Dane kontaktowe: office[at]busymondaylab.com / +48 609 139 934

2. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy BUSY MONDAY mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości.

3. Informacje o produktach w sklepie BUSY MONDAY m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

4. Definicje:

4.1. SKLEP INTERNETOWY — sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem — www.busymondaylab.com

4.2. KLIENT — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym

4.3. KONSUMENT — Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

4.4. DNI ROBOCZE — dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4.5. OFERTA ZAKUPU — oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w
momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym

4.6. ZAMÓWIENIE — wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez BUSY MONDAY do realizacji

4.7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest BUSY MONDAY do
skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta

4.8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez BUSY MONDAY

4.9. CENA PRODUKTU — cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez BUSY MONDAY i wskazana na stronie produktu

4.10. CENA OSTATECZNA — cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu
obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez BUSY MONDAY, prezentowana w sekcji „koszyk zakupowy” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu

4.11. CENA CAŁKOWITA — suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty
wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia

4.12. KOSZTY WYSYŁKI —­ ustalone przez BUSY MONDAY koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

4.13. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU — suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla
poszczególnej Oferty Zakupu

4.14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA — suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji

4.15. FIRMA KURIERSKA — podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez
BUSYMONDAY do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta.

4.16. DOWÓD ZAKUPU — jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie BUSY MONDAY. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet.

6. Klient składa BUSY MONDAY ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.

7. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.

8. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

8.1. Produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę.

8.2. Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:

I. Imię i Nazwisko Klienta.
II. Nazwę firmy (opcjonalnie).
III. Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj.
IV. Aktywny adres e­mail Klienta.

V. Aktywny numer telefonu Klienta

8.3. Sposób zapłaty.

9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

10. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient powinien skontaktować się z BUSY MONDAY drogą mailową.

11. Na adres e­mail wskazany w Ofercie Zakupu BUSY MONDAY wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. BUSY MONDAY może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

13. BUSY MONDAY nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

14. Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do BUSY MONDAY korzystając z [ formularza kontaktu ] pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

UMOWA SPRZEDAŻY

15. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez BUSY MONDAY potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.

16. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.

17. BUSY MONDAY może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.

18. Na podstawie Umowy Sprzedaży BUSY MONDAY zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty BUSY MONDAY Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

Warunek zawieszający

19. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci BUSY MONDAY Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym BUSY MONDAY w przypadku płatności bezpośrednich.

20. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

21. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e­mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w ……. uznaje się za niezastrzeżony

CENY PRODUKTÓW

22. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „koszyk”.

23. Wszystkie ceny na stronie BUSY MONDAY podane są w złotych polskich (zł),  Euro (€), US Dollars ($).

24. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „podsumowaniu koszyka” w sekcji “koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

25. BUSY MONDAY może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

FORMY PŁATNOŚCI

26. Zapłaty można dokonać:

I. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe)
II. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora Przelewy24
III. Za pobraniem na terenie Polski
IV. Kartą kredytową za pośrednictwem operatorów płatności, z którymi współpracuje BUSY MONDAY
V. Przelewem na konto bankowe BUSY MONDAY.

27. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od BUSY MONDAY potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

28. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez BUSY MONDAY do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez BUSY MONDAY lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

29. BUSY MONDAY realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firmy Kurierskiej FedEx na zasadach i zgodnie z regulaminem wymienionych firm. Regulaminy Firm dostępne na stronach:
Regulamin > Poczta Polska | Regulamin > FedEx

30. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie BUSY MONDAY [adres cennika].

31. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy.

32. W przypadku woli złożenia zamówienia, które miałoby być dostarczone poza granice Europy koszty i warunki takiej przesyłki wymagają indywidualnej kalkulacji. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z BUSY MONDAY mailowo, na adres [ adres e-mail ] lub telefonicznie [ na numer ] w celu indywidualnego określenia warunków realizacji takiego Zamówienia

33. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z BUSY MONDAY poprzez: [ formularz kontaktu ], potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

34. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

35. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto BUSY MONDAY, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych.

36. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

37. Klient otrzyma od BUSY MONDAY informację na adres e­mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

WYMIANA TOWARU

REKLAMACJE

38. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy BUSY MONDAY wskazany w 1 pkt. Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

39. Procedura reklamacyjna:

I. Zrób zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem [ www.busymondaylab.com/office/formularz/reklamacja/Reklamacja-BUSYMONDAY-PL.pdf ] na adres mailowy BUSY MONDAY

II. BUSY MONDAY podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia
III. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt BUSY MONDAY na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji dotyczącej reklamacji.

IV. BUSY MONDAY wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

40. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) KONSUMENT, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym BUSY MONDAY.

41. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 40 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do BUSYMONDAY pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży. W tym celu można skorzystać z wzoru takiego oświadczenia dostępnego pod adresem : [ www.busymondaylab.com/office/formularz/oswiadczenie/Oswiadczenie-BUSYMONDAY-PL.pdf ].

42. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową: Formularz kontaktowy.

43. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres BUSY MONDAY wskazany w pkt. 1 Regulaminu.

44. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne BUSY MONDAY zwraca KONSUMENTOWI Cenę Całkowitą za Zamówienie (włącznie z kosztami wysyłki do Konsumenta).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

45. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym BUSY MONDAY Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

46. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich).

47. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. BUSY MONDAY może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

50. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez BUSY MONDAY w Sklepie Internetowym są własnością BUSY MONDAY i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

51. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

52. Niniejszy Regulamin obowiązywał do dnia 25.12.2014 roku.

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BUSY MONDAY, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 roku.

css.php